Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της και τον εφοδιασμό της με θρεπτικά στοιχεία.

Η παραγωγή της ελιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την λίπανσή της. Επίσης και η ποιότητα της παραγωγής εξαρτάται σημαντικά από την λίπανσή της και τον εφοδιασμό της με θρεπτικά στοιχεία.

Ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση από πλευράς σπουδαιότητας στην θρέψη της ελιάς. Αυτό το συμπέρασμα προέρχεται τόσο από την συχνότητα εμφάνισης της τροφοπενίας καλίου όσο και από τον υπολογισμό των αφαιρούμενων ποσοτήτων καλίου ετησίως, από τον συγκομισμένο καρπό και το κλάδεμα (φύλλων, βλαστών).

Η τροφοπενία καλίου καλύπτει το 62% των περιπτώσεων τροφοπενίων στην καλλιέργεια της ελιάς

Η βέλτιστη συγκέντρωση Καλίου (Κ) στα φύλλα (για φύλλα που μαζεύτηκαν το χειμώνα από το μέσο της ετήσιας βλάστησης, 5-8 μηνών) είναι 0,70-0,90 % κ.β. ξηρού βάρους φύλλου. Η τροφοπενία καλίου εμφανίζεται με ελαφρά κιτρίνισμα των φύλλων ενώ σε περίπτωση έντονης έλλειψης παρατηρούνται νεκρώσεις της κορυφής των φύλλων. θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη καλίου κάτω από του 0,50 %, παρόλο ότι τα εμφανή συμπτώματα τροφοπενίας του καλίου παρουσιάζονται μόνο κάτω από του 0,30%. Τούτο σημαίνει ότι παραδεχόμαστε την ύπαρξη περιοχής λανθάνουσας τροφοπενίας μεταξύ 0,30% μέχρι του 0,50%. Η διάγνωση της τροφοπενίας καλίου από τα συμπτώματα δεν είναι πάντα ασφαλής. Ίδια συμπτώματα μπορεί να προκληθούν από χλωριούχα άλατα, ή από κακή λειτουργία του ριζικού συστήματος ή από άλλη τροφοπενία όπως φωσφόρου, βορίου, που μπορεί να εκληφθεί ως τροφοπενία καλίου.

Η επίδραση του καλίου στο ελαιόδενδρο

Αυξάνει το βάρος του καρπού, μέσω της αύξησης των σάρκας και της περιεκτικότητας σε λάδι.
Αυξάνει την παραγωγή
Βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου (όσον αφορά τα λιπαρά οξέα και τις φαινολικές ενώσεις)
Αυξάνει το ποσοστό της σάρκας στον καρπό
Προσδίδει ένα βαθμό ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, ψύχος κτλ)

Οι ποσότητες Καλίου που απαιτούνται ετησίως από ένα ελαιόδενδρο είναι:
0,95 kg/100kg καρπού
0,28 kg/50 kg φύλλων
0,195 kg/50kg Ξύλου
Περίπου: 1,4 kg (K) ή 1,7 kg K2O Καλίου

Αυτή είναι η ποσότητα καλίου που απορροφάται από το δένδρο σε μια πολύ καλή παραγωγική χρονιά. Φυσικά ένα ποσοστό του καλίου παραμένει στο έδαφος είτε από τα φύλλα ή από την καύση των κλαδιών. Βέβαια η μεγάλη ποσότητα καλίου έχει απομακρυνθεί από τον καρπό. Πέρα από τα επίπεδα περιεκτικότητας του δένδρου σε κάλιο (εφόσον δεν υπάρχει ανάλυση), η ελάχιστη ποσότητα καλίου που πρέπει να αναπληρώνεται τις χρονιές που υπάρχει καρποφορία είναι: 1kg K2O/δένδρο. Η ποσότητα του καλίου μπορεί να δίδεται κάθε 2 έτη σε αυξημένη δόση ή κάθε χρονιά σε κανονικές δόσεις.
Οι ανάγκες του δένδρου σε κάλιο προσδιορίζονται από τη φυλλοδιαγνωστική και την παραγωγή του δένδρου.

Με βάση τις προσδιορισμένες συγκεντρώσεις Κ στα φύλλα:

Πίνακας 1
K2O Περιεκτικότητα στο δένδρο Εφοδιασμός με K2O (Κάλιο)
Συγκέντρωση καλίου < 0.3% 3.0 – 7.0 Κιλά
Συγκέντρωση καλίου μεταξύ 0.3–0.5% 2.0 – 5.0 Κιλά
Συγκέντρωση καλίου μεταξύ 0.6–0.9% 0.5 – 1.0 Κιλά
Συγκέντρωση καλίου πάνω από 0.9% Δεν απαιτείται προσθήκη καλίου

Είναι προφανές ότι τα δένδρα που δεν λιπαίνονται σωστά, έχουμε μείωση της παραγωγής και της απόδοσης σε λάδι.
Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα που έχουμε στην λεκάνη της Μεσογείου (N.Γαβαλάς, Η ανόργανη Θρέψη & λίπανση της ελιάς) για να διατηρήσουμε τα δένδρα σε ικανοποιητικό επίπεδο καλίου, ως λίπανση συντηρήσεως μπορούμε να θεωρήσουμε το (K2O= N) και όχι ως λίπανση διορθώσεως. Εάν τα δένδρα είναι σε καρποφορία απαιτούν διπλάσιες ποσότητες καλίου σε σχέση με τα άζωτο. Εάν τα δένδρα εμφανίζουν τροφοπενία τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί υψηλή καλιούχος λίπανση όπως αναφέρεται στον πίνακα 1. Φυσικά με την χρήση της φυλλοδιαγνωστικής μπορούμε να γνωρίζουμε τα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων και να πράττουμε αναλόγως.

Ως γενικός κανόνας ανάλογα με την περιεκτικότητα των φύλλων σε Κ και το ύψος παραγωγής μπορούμε να εφοδιάζουμε κάθε 1-2 χρόνια το δένδρο με 0,5-1 kg K2O ως λίπανση συντήρησης.

Αναμενόμενο ύψος παραγωγής Προτεινόμενα λιπάσματα Προτεινόμενα λιπάσματα
  Patentkali
Θειικό Καλιομαγνήσιο
KALISOP
Θειικό Κάλιο
Μεσαίο ύψος 2.5 – 3.5 κιλά ή 1.5 – 2.0 κιλά
Υψηλή παραγωγή 3.5 – 5.0 κιλά ή 2.0 – 3.0 κιλά

Σε επικλινείς εκτάσεις η δόση εφαρμογής μπορεί να φτάσει κατά τη χρονιά της μεγάλης παραγωγής και τα 5 κιλά K2O το χρόνο.
Υπό ξηρικές συνθήκες σε ελαιοποιήσιμες ποικιλίες συνιστάται εφαρμογή 500 g K2O ανά δένδρο.
Το Κάλιο θα πρέπει να βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα κατά τη διάρκεια της ελαιογένεσης (τέλη καλοκαιριού-αρχές Σεπτεμβρίου) ούτως ώστε να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά λαδιού.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πέρα από την βασική λίπανση του χειμώνα με υδρολίπανση το καλοκαίρι. θα μπορούσαμε όπου υπάρχουν αρδευόμενες εκτάσεις να εφαρμόσουμε το 90% το χειμώνα και το 10% της ετήσιας συνιστώμενης δόσης Καλίου τον Αύγουστο.
Επίσης διαφυλλικοί ψεκασμοί με Κάλιο το Σεπτέμβριο δρουν επικουρικά στην ωρίμανση του καρπού.
Αυτοί οι ψεκασμοί θεωρούνται ότι προστατεύουν μερικώς τα φύλλα από μυκητολογικές προσβολές, πχ. Από κυκλοκόνιο.
Στις Μεσογειακές συνθήκες (λίγες βροχοπτώσεις το χειμώνα, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι) η χρήση θειικού καλίου προτιμάται έναντι αυτής χλωριούχου καλίου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αλάτωσης του εδάφους.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ K/Mg/Ca

Η ισορροπία μεταξύ του καλίου, μαγνησίου και ασβεστίου είναι σημαντική Mg+Ca/K.
Σε πειράματα λίπανσης, οι Gonzalez et al., διαπίστωσαν ότι τα ελαιόδεντρα χαμηλής παραγωγής ή χωρίς καθόλου παραγωγή είχαν αυξημένη αναλογία Ca/K. Δεδομένου ότι η έλλειψη καλίου προκαλεί αύξηση του ασβεστίου και μαγνησίου στα φύλλα.
Επομένως όταν εφοδιάζουμε το δένδρο με σημαντικές ποσότητες καλίου καλό θα είναι να το εφοδιάζουμε και με μαγνήσιο ώστε να αποφεύγεται η ανισορροπία μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων.

Λίπασμα θειικού καλίου με μαγνήσιο 30 (+10+42,5)

30 % K2O οξείδιο του καλίου διαλυτό στο νερό
10 % MgO οξείδιο του μαγνησίου διαλυτό στο νερό
42,5 % SO3 τριοξείδιο του θείου διαλυτό στο νερό

Είναι ένα ειδικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο σε ιδανική αναλογία. Διαλύεται εύκολα στο έδαφος και επειδή τα στοιχεία είναι σε θειική μορφή είναι ευδιάλυτα και απορροφούνται εύκολα από το ριζικό σύστημα, ανεξάρτητα από το pH του εδάφους. Το μαγνήσιο στο Patentkali προέρχεται από το φυσικό ορυκτό Κιζερίτη για αυτό και είναι άμεσα αφομοιώσιμο σε αντίθεση με άλλες πηγές μαγνησίου. Το κάλιο στο Patentkali είναι σε μορφή Θειικού Καλίου απαλλαγμένο από χλώριο, ιδανικό για υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Πλεονεκτήματα:

  • Αύξηση της παραγωγής και της περιεκτικότητας σε λάδι.
  • Υψηλή ποιότητα λαδιού σε (γεύση – άρωμα)
  • Βοηθάει στην ωρίμανση του καρπού & στο βάρος του καρπού
  • Συνδυάζεται με όλους τους τύπους λιπασμάτων
  • Αυξάνει την ανθεκτικότητα του δένδρου στην ξηρασία και στους παγετούς
  • Ενδείκνυται σε όλα τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Λόγω της φυσικής του προέλευσης και παραγωγής του έχει έγκριση για χρήση και στην βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 834/2007 & 889/2008

Θειικό Κάλιο 50 (+45)

50 % K2O οξείδιο Καλίου 100% υδατοδιαλυτό
45 % SO3 θείο 100% υδατοδιαλυτό

KALISOP®
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε δύο κύρια θρεπτικά στοιχεία καθώς περιέχει 50% Κ2Ο και 45% SO3 ως θειικό Κάλιο.
Είναι άμεσα υδατοδιαλυτό κι έτσι τα θρεπτικά στοιχεία γίνονται άμεσα διαθέσιμα από τα δένδρα
Είναι πρακτικά απαλλαγμένο από χλώριο (max 1%) και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την λίπανση καλλιεργειών με ευαισθησία στο χλώριο καθώς και για περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών (ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας)
Έχει χαμηλό δείκτη αλατότητας και για το λόγο αυτό η εφαρμογή του ελαχιστοποιεί το φαινόμενο της όσμωσης στο έδαφος, εξασφαλίζοντας εύκολη τροφοδοσία των φυτών σε νερό και θρεπτικά στοιχεία.
Λόγω της φυσικής του προέλευσης και παραγωγής του έχει έγκριση για χρήση και στην βιολογική γεωργία σύμφωνα

(Βιβλιογραφία: Ν. ΓΑΒΑΛΑΣ-Η ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ / K+S KALI)

Σακελλαρίου Μάνος
Σύμβουλος της K+S KALI
Γεωπόνος, Msc Marketing

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της K+S KALI:
www.kali-gmbh.com