ENTEC®

ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΖΩΤΟΥ

Το Άζωτο είναι ένα απο τρία σημαντικότερα θρεπτικά μακροστοιχεία στην γεωργία, και αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών. Η άριστη εναρμόνιση της αζωτούχου λίπανσης με τις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, ασκεί καθοριστική επίδραση στην επιτυχία της καλλιέργειας και επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο το ύψος και την ποιότητα της παραγωγής.

Τα κοινά λιπάσματα, αδυνατούν να προσφέρουν το Άζωτο ομαλά και με βάση τις ανάγκες των καλλιεργειών, καθώς το στοιχείο αυτό παρουσιάζει υψηλή κινητικότητα, συνεχή μετασχηματισμό και έντονη απορροή προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Τα νέας γενιάς λιπάσματα ENTEC®, με το μακράς διάρκειας Άζωτο λόγω του αναστολέα νιτροποίησης που περιέχουν, ελαχιστοποιούν τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης, επιμηκύνουν το χρόνο παραμονής του Αζώτου στο έδαφος και κλιμακώνουν τη διάθεσή του στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.Μέσω του μοναδικού μηχανισμού δράσης τους, τα λιπάσματα ENTEC® προσαρμόζουν τη λίπανση στις ανάγκες της καλλιέργειας, μεγιστοποιούν την εκμετάλλευση του Αζώτου από τα φυτά και εξασφαλίζουν υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

Ιδιότητες

Τα ENTEC® είναι ανόργανα αζωτούχα λιπάσματα, που περιέχουν τον σταθεροποιητή του Αμμωνιακού Αζώτου, DMPP.

Επιβραδύνουν την διαδικασία της νιτροποίησης επιτυγχάνοντας την “σταθεροποίηση” του Αμμωνιακού Αζώτου του λιπάσματος στο έδαφος.

Παράλληλα εκτός από το “σταθεροποιημένο” Αμμωνιακό Άζωτο, περιέχουν και μια ποσότητα Νιτρικού Αζώτου για την ταχεία έναρξη της δράσης του λιπάσματος και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των φυτών.

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται στα φυτά η δυνατότητα να προσλαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ταυτόχρονα και τις δύο μορφές Αζώτου βελτιώνοντας την θρέψη τους, και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Τα ENTEC® διατίθενται με τη μορφή αζωτούχων λιπασμάτων που περιέχουν Θείο καθώς επίσης και με την μορφή σύνθετων ΝΡ και ΝΡΚ πολυθρεπτικών λιπασμάτων με βάση τα Nitrophos® και τα Nitrophoska®.

Όλα τα ENTEC® προϊόντα χαρακτηρίζονται από την υψηλής ποιότητας κοκκοποίηση και την άριστη κοκκoμετρία τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευσή τους και η ομοιόμορφη διασπορά τους κατά την λίπανση.

ENTEC® – ο αμμωνιακός σταθεροποιητής DMPP

Το Αμμωνιακό Άζωτο μετατρέπεται από τα νιτροποιητικά βακτηρίδια του εδάφους αρχικά σε νιτρώδη και στην συνέχεια σε νιτρικά άλατα. Αυτή η μετατροπή (Νιτροποίηση) είναι άμεσα εξαρτημένη, από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους και την θερμοκρασία, και λαμβάνει χώρα μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες. Λόγω της Νιτροποίησης, ανεξάρτητα από την Αζωτούχο λίπανση που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια, η ρίζα των φυτών βρίσκει στο έδαφος μόνο την Νιτρική μορφή του Αζώτου διαθέσιμη για απορρόφηση. Η ταχεία αυτή μεταβολή επιβραδύνεται μέσω της χρήσης ενός Αμμωνιακού σταθεροποιητή, μιας ουσίας η οποία παρατείνει την διαδικασία της Νιτροποίησης.

Τα ENTEC® λιπάσματα, παρατείνουν την διαδικασία της Νιτροποίηση, επιμηκύνοντας έτσι την διάρκεια παραμονής του Αμμωνιακού Αζώτου στο έδαφος έως και δέκα εβδομάδες. Η μετατροπή του σε Νιτρικά συνεχίζει αδιάλειπτα, ο ρυθμός όμως της αντίδρασης επιβραδύνεται και εναρμονίζεται μέσω του σταθεροποιητή με την θερμοκρασία, ώστε η παροχή του Αζώτου να προσαρμόζεται αυτόματα στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών. Παράλληλα, κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, το Άζωτο προστατεύεται από την έκπλυση και από απώλειες λόγω εξάχνωσης.

Τρόπος δράσης

Για μια ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν και οι δύο μορφές Αζώτου στο έδαφος καθώς τα φυτά έχουν την δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τόσο το Νιτρικό όσο και το Αμμωνιακό Άζωτο.
Οι δύο αυτές μορφές παρουσιάζουν διαφορετική κινητική συμπεριφορά στο έδαφος. Το Αμμωνιακό προσκολλάται στην επιφάνεια των σωματιδίων της αργίλου και του χούμου με συνέπεια να περιορίζεται η κινητικότητά του και να μειώνεται δραστικά η έκπλυσή του προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους.
Η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται με ιοντική ανταλλαγή, καθώς το ριζικό σύστημα αναπτυσσόμενο έρχεται σε επαφή με τα μικροσωματίδια του εδάφους.
Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η συνεχής παροχή Αζώτου στα φυτά και η παρατεταμένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας.
Το Νιτρικό Άζωτο παρουσιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα στο έδαφος και απορροφάται γρηγορότερα από τα φυτά, καθώς η πρόσληψή του από τις ρίζες πραγματοποιείται με φυσική ροή μέσω του εδαφικού διαλύματος.
Το φαινόμενο αυτό όμως, διευκολύνει την μετακίνησή του προς τα κατώτερα εδαφικά στρώματα και την έκπλυσή του στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ειδικότερα στα ελαφρά αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις και σε καλλιέργειες με επιφανειακό και αργά αναπτυσσόμενο ριζικό σύστημα.

Κυριότερα Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα των ENTEC® λιπασμάτων με την πρώτη ματιά:

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα των ENTEC® λιπασμάτων θα βρείτε κάνοντας κλικ πάνω σε αυτά!

  • Αξιόπιστη παροχή Αζώτου, σε όλες τις καιρικές συνθήκες
  • Εξοικονόμηση εργασίας και μείωση του κόστους μέσω του μειωμένου αριθμού εφαρμογών
  • Διασφάλιση της ποιότητας και των αποδόσεων
  • Καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου λόγω μείωσης της απορροής και της έκπλυσης του προς τα βαθύτερα στρώματα
  • Πρόσθετη περιεκτικότητα σε Νιτρικό Άζωτο για άμεση διαθεσιμότητα στα φυτά
  • Σημαντική μείωση των απωλειών Αζώτου από εξάχνωση
  • Πλήρης εφοδιασμός των καλλιεργειών με Θείο
  • Βελτίωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος
  • Υψηλή ποιότητα διασποράς, ομοιόμορφη εφαρμογή κόκκο προς κόκκο
Χρήση

Με τον μοναδικό μηχανισμό δράσης τους, τα προϊόντα ENTEC® δίνουν την δυνατότητα για έναν ευέλικτο προγραμματισμό της αζωτούχου λίπανσης. Από τη μία πλευρά, επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρμογή του αζώτου στην καλλιέργεια, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην γεωργική εκμετάλλευση λόγω μειωμένων επεμβάσεων και βέλτιστης αξιοποίησης του Αζώτου. Από την άλλη πλευρά μέσω της πρώιμης και εφάπαξ εφαρμογής, εξασφαλίζουν την συνεχή και άριστη τροφοδοσία των φυτών με Άζωτο σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (π.χ. περιόδους υγρασίας ή ξηρασίας).

Τα πλεονεκτήματα των λιπασμάτων ENTEC® είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αξιοποιήσιμα σε όλο το εύρος των αροτραίων καλλιεργειών, στην σύγχρονη δεντροκομία και αμπελουργία καθώς και στην καλλιέργεια κηπευτικών και λαχανοκομικών ειδών.

Η πλούσια σειρά των προϊόντων ENTEC® προσφέρει την ιδανική λύση για κάθε είδος γεωργικής εκμετάλλευσης και εντάσσεται εύκολα σε όλα τα συστήματα λιπαντικής διαχείρισης της.

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε όλα τα νέα μας προϊόντα

Ζητήστε μας πληροφορίες για τα προϊόντα που παρέχουμε. Ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζι σας.