Το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες όπως η φωτοσύνθεση για το σχηματισμό,
μεταφορά και αποθήκευση υδατανθράκων, πρωτεϊνών & λιπιδίων.

Ο εφοδιασμός των εδαφών με μαγνήσιο μας δίνει:

} Αυξημένες & σταθερές αποδόσεις.
} Την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (σιτηρά), σύμφωνα με αρκετά πειραματικά δεδομένα.
} Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες & στην ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας σημαντικά την καταπόνηση των φυτών.
} Μειώνει την επίδραση τοξικών στοιχείων.

Υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά προσαρμοσμένα στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα του μαγνησίου στην ισχυροποίησή των καλλιεργειών επισημαίνοντας τα αποτελέσματα της επίδρασης του σε καλλιέργειες όπως:

}Καλαμπόκι – αύξηση της απόδοσης.
} Σιτηρά –Αύξηση της απόδοσης αλλά & της ποιότητας των
καρπών.
} Καλαμπόκι- μείωση του στρες των φυτών από τις υψηλές
θερμοκρασίες & την ηλιακή ακτινοβολία.

Σε χαμηλό pH, τα ιόντα Al (Αργίλου) αυξάνονται & η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος εμποδίζεται. Το μαγνήσιο υπερνικά τα ιόντα αυτά & το ριζικό σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί & να απορροφήσει τα θρεπτικά στοιχεία .

Ο εφοδιασμός των εδαφών με θείο (S) το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τον σχηματισμό των πρωτεϊνών & την αύξηση του
ελαίου, μας προσφέρει:
} Υψηλές & σταθερές αποδόσεις.
} Αυξάνει την αποτελεσματικότητα του Αζώτου.
} Μειώνει τις τροφοπενίες, ψευδαργύρου (Zn) & σιδήρου
(Fe) στα ασβεστούχα εδάφη.
} Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών απέναντι στις μυκητολογικές ασθένειες.
Αποτελέσματα από την επίδραση του θείου σε πειραματικά με καλλιέργειες όπως:
} Βαμβάκι – αύξηση του ξηρού βάρους.

Ανταγωνισμός μεταξύ Καλίου, Μαγνησίου
& Ασβεστίου

Το κάλιο απορροφάται με διάχυση (diffusion) ενώ το
μαγνήσιο με φυσική ροή (mass flow). Χρειάζονται σημαντικές ποσότητες διαθέσιμου μαγνησίου στο έδαφος για να
απορροφηθεί από τα φυτά. Υψηλή συγκέντρωση σε κάλιο
στο έδαφος μειώνει την απορρόφηση του μαγνησίου αλλά
δεν συμβαίνει και το αντίθετο.
Η μεγάλη διαλυτότητα του ESTA KIESERIT στο έδαφος
δεν μπορεί να συγκριθεί με τις άλλες μορφές μαγνησίου
(ανθρακικό μαγνήσιο, δολομίτης) που είναι πολύ πιο δυσδιάλυτες μροφές.
Καλύτερη απορρόφηση του N & P από τα φυτά καλαμποκιού μετά από σχηματισμό “Struvit” = αντίδραση του DAP με
το ESTA Kieserit.